Your cart contains 0 itemsView Cart
Dear Customers,
Please note that September 24th 2018 is a public bank holiday in Bulgaria. This means that no orders will be processed on that date and replies from the technical support team might take a little longer than usual. Thank you in advance for the understanding!
CATEGORIES
LINK TO THIS

Improvement of the production capacity in SMEs

euArtboard 2euArtboard 1

 

 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1243-C01

„Подобряване на производствения капацитет на фирма "Абритес" ООД“

 

 

На 29.03.2016 г. фирма "Абритес" ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Общата цел на проектното предложение е насочена към подобряване и разширяване на капацитета на фирма "Абритес" ООД за производство на софтуерни и хардуерни продукти за износ на пазара на ЕС, САЩ, Русия. Специфичните цели на проекта са свързани с въвеждане в експлоатация на съвременно технологично оборудване и подобряване на производствения процес; подобрена ресурсна ефективност; разширяване дейността на предприятието и засилен експортен потенциал. Изпълнението на тези цели ще доведе до устойчив напредък на дружеството и повишаване на конкурентните му предимства на пазара.

Стойността на проекта възлиза на 1 071 000,00 лв., от които безвъзмездната помощ по програмата е в размер на 749 700,00 (70% от общите разходи по проекта). Безвъзмездната помощ е осигурена от ЕС /85 %/ и от националния бюджет на Р България (15 %).

 


 

On 29 March 2016 Abrites Ltd. signed a contract for gratuitous financial aid as part of the Operational Programme “Innovations and Competetiveness” 2014 – 2020, procedure BG16RFOP002-2.001 “Improvement of the production capacity in SMEs”.

The general aim of the project offer is to improve and expand the capacity of Abrites Ltd. for the production of software and hardware products with the purpose of export to the EU, US and Russian markets. The specific aims of the project are to commission state of the art technological equipment and to improve the production process; to improve the resource efficiency; to expand the activities of the company and to increase its potential for exports. The fulfillment of these aims will lead to a sustained progress for the company and to an increase in its competitive advantage on the market.

The value of the project is 1 071 000 BGN where the gratuitous financial aid as part of the program is 749 700 BGN (70% of the total expenditure for the project). The financial aid is provided by the EU (85%) and the national budget of the Republic of Bulgaria (15%).