Your cart contains 0 itemsView Cart
Dear Customers,
Please note that September 24th 2018 is a public bank holiday in Bulgaria. This means that no orders will be processed on that date and replies from the technical support team might take a little longer than usual. Thank you in advance for the understanding!
CATEGORIES
LINK TO THIS

"Development of Product and Production Innovations".

BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ ДБФП № BG16RFOP002-1.005-0214-C01euflageuflag

„Разработване на иновативна услуга от фирма "Абритес" ООД“

На 25.05.2018 г. фирма "Абритес" ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.

Общата цел на проектното предложение е насочена към повишаване на иновационната дейност и иновационния капацитет на "Абритес" ООД и конкретно разработването на иновативна в световен мащаб услуга в област “Информатика и ИКТ”. Проектът се изпълнява в партньорство с Университет за национално и световно стопанство.

Чрез проекта ще се създаде и тества прототип на технология за мониторинг и диагностика на превозни средства в реално време, която ще намери широко приложение в множество сектори и ще осигури намаляване на въздействието върху околната среда на ползвателите й. Изпълнението на предвидените дейности ще доведе до устойчив напредък на дружеството и повишаване на конкурентните му предимства на пазара.

Проектът възлиза на 1 015 863,46 лв., от които безвъзмездната помощ по програмата е в размер на 740 880,51 (72.93% от общите разходи по проекта). Безвъзмездната помощ е осигурена от ЕС (85 %) и от националния бюджет на Р България (15 %).

On 25.05.2018 Abritis Ltd. entered into a grant agreement under the Operational Program "Innovation and Competitiveness" 2014-2020, procedure BG16RFOP002-1.005 "Development of Product and Production Innovations".

The overall objective of the project proposal is to increase the innovation activity and innovation capacity of Abrites Ltd. and in particular the development of an innovative global service in the field of Informatics and ICT. The project is implemented in partnership with the University of National and World Economy.

The project will create and test a prototype real-time vehicle monitoring anddiagnosticstechnology that will be widely applied across multiple sectors and will provide for a reduction in the environmental impact of its users. Implementation of the plannedactivities will lead to sustainable progress of the company andincrease itscompetitive advantages in the market.

The project amounts to BGN 1 015 863,46, of which the grant under the program amounts to BGN740 880,51 (72,93% of the total project costs). The grant is provided by the EU (85%) and the national budget of the Republic of Bulgaria (15%).